EuroAsia Interconnector EIB

EuroAsia Interconnector - European Investment Bank EIB Report

Λευκωσία, 14 Αυγούστου, 2023 - Σχετικά με  δημοσίευμα την Κυριακή 13 Αυγούστου 2023, ο Φορέας Υλοποίησης της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης  EuroAsia Interconnector επιθυμεί να αναφέρει τα ακόλουθα σε σχέση με την Μελέτη Αξιολόγησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου Ελλάδας, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΕΤΕπ.:

Από τη μελέτη αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ΕΤΕπ, επιβεβαιώνονται η οικονομική βιωσιμότητα του ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector και τα σημαν

1. τικά θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την υλοποίησή της.  Ειδικότερα:Ο Φορέας Υλοποίησης διαπιστώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ότι επιβεβαιώνεται, για ακόμη μια φορά, τα σημαντικό κοινωνικό-οικονομικό όφελος που προκύπτει από την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεση Κύπρος – Ελλάδα (Κρήτη) προς τους καταναλωτές της τάξης των €300εκ. ετησίως. Αυτό πρακτικά σημαίνει μειωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, για όλους.

2. Επιβεβαιώνεται η καθαρή οικονομική παρούσα αξία του έργου ENPV (Economic Net Present Value) με θετικούς δείκτες που υποδεικνύουν ότι το οικονομικό όφελος που δημιουργεί το έργο προς τους καταναλωτές υπερτερεί του συνολικού κόστους κατασκευής και λειτουργίας.

3. Επιβεβαιώνεται η οικονομική βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου Ελλάδας (Κρήτη).

Διαδικασία Χρηματοδότησης της ΕΤΕπ

Παρά την αναγνώριση της οικονομικής βιωσιμότητας και των θετικών οικονομικών δεικτών της ηλεκτρικής διασύνδεσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών που εφαρμόζει για χορήγηση δανεισμού, συγκρίνει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με άλλες δυνητικές εναλλακτικές (counterfactual scenario). Στην προκειμένη περίπτωση, ως εναλλακτική επιλογή για την Κύπρο, επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΕΤΕπ  η μαζική εγκατάσταση μπαταριών σε όλη την Κύπρο της τάξης 1350MW και διάρκειας 4 ωρών.

Υπάρχουν σημαντικά τεχνικά σημεία που είναι  χρήσιμο να αναφερθούν ώστε  να υπάρχει  πλήρη εικόνα. Σε σχέση με τις παραδοχές που έχουν ληφθεί υπόψη στη συγκεκριμένη μελέτη, δεν λήφθηκε υπόψη ο συντελεστής μείωσης της απόδοσης των μπαταριών (degradation factor), που συνήθως είναι 2.6% των χρόνο, ενώ θεωρήθηκε ότι οι μπαταρίες αυτές είχαν δείκτη χρήσης 100% ενώ πρακτικά ο δείκτης αυτός είναι 90%.

Επιπλέον η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι 15 χρόνια έναντι 40/50 χρόνια που είναι η διάρκεια ζωής της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Για τον λόγο αυτό θα έπρεπε στην μελέτη να υπολογιστεί η μαζική αντικατάστασή των μπαταριών  μέχρι και 3 φορές (αντί για 2 που υπολογίστηκε στη μελέτη) για να επιφέρουν αντίστοιχα οικονομικά οφέλη με αυτά της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης ή ολικής σβέσης του συστήματος - blackout, οι μπαταρίες μπορούν να τροφοδοτήσουν με ενέργεια το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου μόνο για τέσσερεις ώρες, και αυτό εάν είναι πλήρως φορτισμένες την συγκεκριμένη στιγμή, σε αντίθεση με την ηλεκτρική διασύνδεση που μπορεί να προσφέρει άμεση, συνεχή και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρισμού για όσο χρόνο χρειαστεί.

H συγκεκριμένη αξιολόγηση είναι καθαρά οικονομική και δεν λαμβάνει υπόψη τα σημαντικά ποιοτικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έναντι της μη συγκρίσιμης λύσης μόνο με εγκατάσταση μπαταριών:

  • Τερματισμός της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, ένας στόχος δεκαετιών για το νησί μας που παραμένει η μόνη ενεργειακά απομονωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Διασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια με τη δημιουργία ενός αξιόπιστου ηλεκτρικού διαδρόμου Ισραήλ Κύπρου Ελλάδας – Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αμφίδρομη και αδιάλειπτη ροή ενέργειας.
  • Αναδεικνύεται η γεωπολιτική σημασία του έργου σε σχέση με την τριμερή συνεργασία και τη διασύνδεση της Κύπρου με τα κράτη της περιοχής Ισραήλ, Ελλάδα.
  • Διασυνδέεται η Κύπρος με την Ελλάδα και την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά ηλεκτρισμού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς και τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού προς τον Κύπριο Καταναλωτή.
  • Μεγιστοποιείται η διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις μηδενικές εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα NetZero. Εκπλήρωση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Ενεργειακών στόχων της Πράσινης Μετάβασης.

Ο Φορέας Υλοποίησης, μαζί με τους εξειδικευμένους τεχνοοικονομικούς του συμβούλους, αναλύει τις παραδοχές της μελέτης της ΕΤΕπ και θα τα συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συνάντηση τον Σεπτέμβριο. Θα προηγηθεί διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, την Κυπριακή Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector, υλοποιεί την ενεργειακή πολιτική και στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία έχει διασφαλίσει χορηγία €757,9 εκ.  Το έργο εμπίπτει και στην πολιτική χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την Πράσινη Μετάβαση, έχοντας χρηματοδοτήσει παρόμοια έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ελλάδα όπως η διασύνδεση Κρήτη-Αττική και της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Παράλληλα με την δυνατότητα επανεξέτασης του αιτήματος χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Φορέας Υλοποίησης προχωρά με την ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού προγράμματος για την κατασκευή του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ενός μεγάλου έργου πνοής για την Κύπρο, την κοινωνία και την οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://euroasia-interconnector.com/at-glance/project-timeline/euroasia-interconnector-eib/ όπου παρουσιάζονται πληροφορίες, δηλώσεις και Δελτία Τύπου και την έγκριση χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ έργων ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ελλάδα.

 

Nicosia – 14 August 2023 – Regarding a publication on Sunday, August 13, 2023, the EuroAsia Interconnector Electric Interconnector wishes to state the following in relation to the Evaluation Study of the Cyprus-Greece electricity interconnection, by the European Investment Bank (EIB):

From the European Investment Bank evaluation study, the economic viability of the EuroAsia Interconnector electricity interconnection and the significant positive results arising from its implementation are confirmed. Particularly:

1. The Project Promoter notes with particular satisfaction that the significant socio-economic benefit resulting from the implementation of the Cyprus-Greece (Crete) electricity interconnection to consumers is confirmed, once again, which amounts to €300 mln annually. This practically means reduced electricity bills, for everyone.

2. The Economic Net Present Value (ENPV) of the project is confirmed with positive indicators affirming that the economic benefit generated by the project to consumers exceeds the total cost of construction and operation.

3. The economic viability of the Cyprus-Greece (Crete) electricity interconnection is confirmed.


EIB Financing Proce
dure

Despite the acknowledgment of the economic viability and positive economic indicators of the electricity interconnection, the European Investment Bank, in the context of the procedures it applies for granting loans, compares the implementation of the electrical interconnection with other potential alternatives (counterfactual scenario). In this case, as an alternative option for Cyprus, the European Investment Bank chose the mass installation of batteries throughout Cyprus with a capacity of 1350MW and lasting 4 hours.

There are significant technical points that are useful to mention in order to present a comprehensive picture. In relation to the assumptions taken into account in this particular study, the degradation factor of the batteries was not considered, which is usually 2.6% of the time, while it was assumed that these batteries had a usage index of 100%, while practically this indicator is 90%.

In addition the life of the batteries is 15 years compared to 40/50 years which is the life of the electricity interconnector. For this reason, the study should have calculated the mass replacement of batteries up to 3 times (instead of 2 calculated in the study) to generate corresponding economic benefits to those of the electricity interconnector.

In the event of a serious breakdown or blackout, the batteries can supply energy to the Cyprus electrical system for only four hours, and that, if they are fully charged at that particular moment, in contrast to the electricity interconnector which can provide direct, continuous and uninterrupted electricity supply for as long as necessary.

The specific evaluation is purely economic and does not take into account the significant qualitative, operational and environmental benefits resulting from the implementation of the electricity interconnector against the non-comparable solution with the installation of batteries only:

  • Ending the energy isolation of Cyprus, a decades-long goal for our island that remains the only energy-isolated country in the European Union.
  • Ensures energy security by the creation of a reliable electricity corridor Israel - Cyprus - Greece - European Union, with a two-way and uninterrupted flow of energy.
  • The geopolitical importance of the project is highlighted in relation to trilateral cooperation and the interconnection of Cyprus with the regional countries of Israel and
  • Cyprus is interconnected with Greece and the Single European Electricity Market, resulting in the creation of a truly competitive market and the reduction of electricity costs for the Cypriot Consumer.
  • The penetration of Renewable Energy Sources is maximised to achieve the European Union's NetZero carbon dioxide emissions target. Fulfillment of the National and European Energy Goals of the Green Transition.

The project Promoter, together with its specialist techno-economic advisors, is analysing the assumptions of the EIB study and will discuss them with the European Investment Bank at a meeting in September. It will be preceded by a consultation with all interested parties, the Cyprus Government and the European Commission.

The EuroAsia Interconnector electricity interconnection implements the energy policy and objectives of the European Commission, from which it has secured a €757.9 million grant.  The project also falls under the financing policy of the European Investment Bank for the Green Transition, having financed similar electricity interconnection projects in Greece, such as the Crete-Attica interconnection and the Cyclades electricity interconnection.

Along with the possibility of the funding request to the European Investment Bank being reviewed, the Project Promoter is proceeding with the completion of the financing programme for the construction of the electricity interconnector. A major life project for Cyprus, society and the economy.

More documentary information is available at https://euroasia-interconnector.com/at-glance/project-timeline/euroasia-interconnector-eib/ which presents information, statements and Press Releases and the approval of EIB financing of electrical interconnection projects in Greece.

Announcement English (pdf)

Announcement Greek (pdf)

Επιβεβαίωση της Οικονομικής Βιωσιμότητας της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector βάσει της Μελέτης Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Confirmation of the Economic Viability of the EuroAsia Interconnector based on the European Investment Bank Evaluation Study

European Investment Bank Financing Electricity Interconnectors in Greece

A. Crete- Attica interconnector
Click here to view the press news in English

Download (pdf)

B. Western and Southern Cyclades islands to mainland electrical grid
Click here to view the press news in Greek
Click here to view the press news in English

Download (pdf)

Download (pdf)